Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Eduway chính là lấy dịch vụ giáo dục và đào tạo tốt nhất để phục vụ Người Việt Nam. Giúp người học học tốt hơn, giúp tổ chức giáo dục làm tốt hơn việc dạy và học. Giá trị của Eduway là góp phần vào việc tạo ra giá trị tích cực mà khách hàng hướng tới. Eduway chỉ phát triển khi khách hàng phát triển.
  1. Eduway sinh ra để phục vụ khách hàng
  2. Hợp tác giữa đồng nghiệp, với khách hàng để cùng phát triển
  3. Tôn trọng lẫn nhau giữa đồng nghiệp và với khách hàng
  4. Hướng đến dịch vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất.
 
Motto của Eduway:

Học để tạo ra giá trị.
Learn better. Live a good life.