Tin tức

Viết câu cơ bản trong tiếng anh: câu đơn, câu ghép và câu phức

Viết bởi: Eduway Team, 03 04 2019

Sentences: Simple, Compound, and Complex
 

A common weakness in writing is the lack of varied sentences. Becoming aware of three general types of sentences--simple, compound, and complex--can help you vary the sentences in your writing.
 

The most effective writing uses a variety of the sentence types explained below.
 

1. Simple Sentences
 

A simple sentence has the most basic elements that make it a sentence: a subject, a verb, and a completed thought.
 

Examples of simple sentences include the following:
 

    Joe waited for the train.

    "Joe" = subject, "waited" = verb

    The train was late.

    "The train" = subject, "was" = verb

    Mary and Samantha took the bus.

    "Mary and Samantha" = compound subject, "took" = verb  

    I looked for Mary and Samantha at the bus station.

    "I" = subject, "looked" = verb
 

    Mary and Samantha arrived at the bus station early but waited until noon for the bus.
 

    "Mary and Samantha" = compound subject, "arrived" and "waited" = compound verb 
 

Tip: If you use many simple sentences in an essay, you should consider revising some of the sentences into compound or complex sentences (explained below).
 

The use of compound subjects, compound verbs, prepositional phrases (such as "at the bus station"), and other elements help lengthen simple sentences, but simple sentences often are short. The use of too many simple sentences can make writing "choppy" and can prevent the writing from flowing smoothly. 
 

A simple sentence can also be referred to as an independent clause. It is referred to as "independent" because, while it might be part of a compound or complex sentence, it can also stand by itself as a complete sentence.
 

2. Compound Sentences
 

A compound sentence refers to a sentence made up of two independent clauses (or complete sentences) connected to one another with a coordinating conjunction. Coordinating conjunctions are easy to remember if you think of the words "FAN BOYS":
 

    For

    And

    Nor

    But

    Or

    Yet

    So


Examples of compound sentences include the following:
 

   Joe waited for the train, but the train was late.
 

   I looked for Mary and Samantha at the bus station, but they arrived at the station before noon and left on the bus before I arrived.
 

   Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, and they left on the bus before I arrived.
 

   Mary and Samantha left on the bus before I arrived, so I did not see them at the bus station.

Tip: If you rely heavily on compound sentences in an essay, you should consider revising some of them into complex sentences (explained below).
 

Coordinating conjunctions are useful for connecting sentences, but compound sentences often are overused. While coordinating conjunctions can indicate some type of relationship between the two independent clauses in the sentence, they sometimes do not indicate much of a relationship. The word "and," for example, only adds one independent clause to another, without indicating how the two parts of a sentence are logically related. Too many compound sentences that use "and" can weaken writing.
 

Clearer and more specific relationships can be established through the use of complex sentences.
 

3. Complex Sentences


A complex sentence is made up of an independent clause and one or more dependent clauses connected to it. A dependent clause is similar to an independent clause, or complete sentence, but it lacks one of the elements that would make it a complete sentence.


Examples of dependent clauses include the following:

    because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon

    while he waited at the train station

    after they left on the bus

Dependent clauses such as those above cannot stand alone as a sentence, but they can be added to an independent clause to form a complex sentence.
 

Dependent clauses begin with subordinating conjunctions. Below are some of the most common subordinating conjunctions:
 

    after

    although

    as

    because

    before

    even though

    if

    since

    though

    unless

    until

    when

    whenever

    whereas

    wherever

    while


A complex sentence joins an independent clause with one or more dependent clauses.
 

The dependent clauses can go first in the sentence, followed by the independent clause, as in the following:
 

Tip: When the dependent clause comes first, a comma should be used to separate the two clauses.

    Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, I did not see them at the station.

    While he waited at the train station, Joe realized that the train was late.

    After they left on the bus, Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station.


Conversely, the independent clauses can go first in the sentence, followed by the dependent clause, as in the following:
 

Tip: When the independent clause comes first, a comma should not be used to separate the two clauses.
 

    I did not see them at the station because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon.

    Joe realized that the train was late while he waited at the train station.

    Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station after they left on the bus.


Complex sentences are often more effective than compound sentences because a complex sentence indicates clearer and more specific relationships between the main parts of the sentence. The word "before," for instance, tells readers that one thing occurs before another. A word such as "although" conveys a more complex relationship than a word such as "and" conveys.
 

The term periodic sentence is used to refer to a complex sentence beginning with a dependent clause and ending with an independent clause, as in "While he waited at the train station, Joe realized that the train was late."
 

Periodic sentences can be especially effective because the completed thought occurs at the end of it, so the first part of the sentence can build up to the meaning that comes at the end.

Có thể bạn quan tâm
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.
28 12 2022 Xem thêm
Các thông số tài chính quan trọng phải biết trước khi đầu tư chứng khoán
Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của bạn nên phải cẩn trọng trước khi đầu tư. Phải xem xét lịch sử kinh...