Tin tức

Việt Nam đang xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

18 05 2020
Theo thông tin từ Bộ Nội Vụ, theo đó, mục tiêu chung của Đề án là thu hút, trọng dụng người có tài năng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đối tượng của Đề án là tất cả các hoạt động phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng đối với người có tài năng (nhân tài) ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Phạm vi Đề án đặt ra là các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi cả nước.

Dự thảo Đề cương cũng nêu bật được các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài. 

Đáng lưu ý, về giải pháp sẽ chú trọng đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Gắn chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài với thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực của đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với phát hiện nhân tài. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có triển vọng tài năng. Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ và đào tạo, bồi dưỡng đối với người có tài năng; xử lý nghiêm những người lợi dụng chính sách nhân tài để trục lợi, vi phạm pháp luật

Nguồn tin
https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hop-to-chuyen-gia-xay-dung-de-an-chien-luoc-44241.html
https://moha.gov.vn/thong-bao/quyet-dinh-so-297-qd-bnv-ngay-28-4-2020-cua-bo-noi-vu-ban-hanh-ke-hoach-xay-dung-de-an-chien-luoc-quoc-gia-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-44238.html
Có thể bạn quan tâm
11 06 2023 Xem thêm
What problems worth solving?
Feynman wrote a letter to his former student explaining what problems worth solving: The worthwhile...
27 05 2023 Xem thêm
Làm R&D trong công nghiệp Hóa Học
Doanh nghiệp cần các kỹ sư và nhà nghiên cứu giải quyết vấn đề của doanh nghiệp đó như tối ưu vận...
16 03 2023 Xem thêm
Các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công
Cần phải xác định đúng vấn đề và tìm một team phù hợp.
18 02 2023 Xem thêm
How to learn well English language?
Just speak as much as you can.
04 01 2023 Xem thêm
Cách định giá cổ phiếu trước khi mua
Lấy tổng tài sản (đã trừ nợ, trừ thuế) chia cho tổng số cổ phiếu.